۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

کشتار خرس های سیاهامروز این مطلب را در روزنامه خواندم که کلی هم ناراحت شدم که چگونه انسانها برای تجمل و ارضا امیال خود دست به چه جنایاتی که نمیزنند مثلا همین اروپایی ها که خودرا تافته جدابافته میدانند و جهان را تقسیم کرده اند و خیلی ها را بجز خودشان جهان سومی وعقب افتاده مینامند بویژه این انگلیسی ها که پیشتر رفته خود را جنتلمن مینامند آن از بازی شکارشان واینهم داستان خبر تکاندهنده که ترجمه اش را خواهم نوشت تا آنهایی که مانند من خبر نداشتند آگاهی پیدا کنند.
جماعت حمایت از حیوانات انگلستان در صدد هستند دیگر استفاده از پوست خرس سیاه در کلاه گارد سلطنتی جلوگیری کنند و برا همین منظور قراربود سازمان حمایت از حیوانات پت(Peta)با وزیر دفاع انگلیس ملاقات کنند و جانشینی برای این کلاه که٤۵ سانتیمترارتفاع دارد ویکی از جاذبه های توریستی محسوب میشود پیدا کنند چرا که برای تهیه یک کلاه باید یک خرس سیاه کشته شود سالانه بین ۵٠ تا١٠٠ کلاه نو گارد ویژه که تعداد شان٢۵٠٠ نفر میباشد نیاز دارد که حتما باید از پشم خرس سیاه آمریکای شمالی تهیه شود. در حال حاضر تنها ٦٠٠٠٠٠ عدد از این نژاد خرس در قید حیات میباشند.

هیچ نظری موجود نیست: